Saisiko olla paik­ka­tie­to­pal­ve­luita?

Dimenteq auttaa — kehi­tämme yhdessä liike­toi­min­taasi paik­ka­tiedon avulla.

Ketterä paik­ka­tiedon ammat­ti­lainen

Dimenteq Oy on tieto­tek­niikan palve­lu­yritys, joka osaa paik­ka­tiedon, tieto­jär­jes­telmät ja niihin liit­tyvän konsul­toinnin. Into­hi­momme on paik­ka­tieto ja erityi­sesti sen hyödyn­tä­minen liike­toi­minnan ja palve­luiden kehit­tä­mi­sessä.
Tieto­jär­jes­telmät ja palvelut raken­namme kette­rästi tiiviissä yhteis­työssä kans­sanne. Olemme hyviä tieto­jär­jes­telmän raken­ta­misen kaikissa vaiheissa esisel­vi­tyk­sistä käyt­töön­ot­toon ja jatku­vaan palve­luun.
Ota yhteyttä, kun tarvitset paik­ka­tieto-osaa­mista. Autamme mielel­lämme.

Palve­lumme

Tapah­tumat

8.-9. marras­kuuta 2016

Paik­ka­tie­to­mark­kinat
Messu­keskus, Kokous­tamo, Helsinki 

Twitter

Face­book

Tarjolla opas­tusta ja hyödyl­lisiä vink­kejä kart­ta­poh­jaisen kyse­ly­pal­velun käyt­töön. Terve­tuloa mukaan omalta työpis­teel­täsi! See MoreSee Less

Harava-webi­naari

lokakuu 26, 2016, 1:00pm — lokakuu 26, 2016, 3:00pm

Ilmoit­taudu webi­naa­riin: query.eharava.fi/1815 — Harava-tiimi järjestää virtu­aa­lisia koulu­tuksia syksyn 2016 aikana, joissa käydään läpi kart­ta­poh­jaisen kyse­ly­pal­velu Haravan käytt…

View on Face­book

Dimenteq Oy jakoi käyt­täjän Harava kuvan. See MoreSee Less

Harava on mukana Barce­lo­nasta ponnis­tavan Tecnogeo-yrityksen osal­lis­ta­mista esit­te­le­vässä Participa –portaa­lissa (espan­jaksi): participa.tecnogeo.es/

View on Face­book

Dimenteq Oy jakoi käyt­täjän Harava kuvan. See MoreSee Less

Harava-tiimi järjestää tänä syksynä webi­naa­reja kart­ta­poh­jaisen kyse­ly­pal­velu Haravan hyödyn­tä­mi­sestä. Ilmoit­taudu mukaan ja kutsu kolle­ga­sikin! query.eharava.fi/1815

View on Face­book

Kilo­met­ri­ki­sa­tu­loksia viikon­lopun riemuksi myös meiltä: Dimenteq polki tänä vuonna 9760,9 km ja säästi 683 litraa bensaa sekä 1707 kg CO2. Hieno suoritus!

Kilo­met­ri­kisa on Pyöräi­ly­kun­tien verkosto ry:n ja Suomi Pyöräilee –kampanjan järjes­tämä kilpailu, johon osal­listui tänä vuonna 2536 jouk­kuetta ja 31 201 polkijaa.
See MoreSee Less

View on Face­book

Kiin­nos­taako paik­ka­tieto opetuk­sessa ja käyt­tä­jä­läh­töi­sessä kaupun­ki­suun­nit­te­lussa? Terve­tuloa Dimen­teqin Harava-palvelun käyt­tä­jä­päi­vään ensi viikolla 5.10.2016 Tampe­reelle! Kutsu kollegat ja kave­ritkin! See MoreSee Less

Harava-käyt­tä­jä­päivä

lokakuu 5, 2016, 9:00am — lokakuu 5, 2016, 2:00pm

Kiin­nos­taako käyt­tä­jä­läh­töinen kaupun­ki­suun­nit­telu tai paik­ka­tiedon hyödyn­tä­minen opetuk­sessa? Miltä näyttää tule­vai­suuden kunta digi­ta­li­soi­tu­misen myötä? Terve­tuloa kuule­maan paik­katie…

View on Face­book
Olemme teitä LIKI: luotet­tava, inno­va­tii­vinen, ketterä ja iloinen.
Dimenteq_luotettavakumppani_100px_60px
Dimenteq_FLIC_100px_60px
Dimenteq_kapak_100px_60px
Dimenteq_itewiki_60px_100px