Saisiko olla paik­ka­tie­to­pal­ve­luita?

Dimen­teq auttaa — kehi­tämme yhdessä liike­toi­min­taasi paik­ka­tie­don avulla.

Ketterä paik­ka­tie­don ammat­ti­lai­nen

Dimen­teq Oy on tieto­tek­nii­kan palve­lu­yri­tys, joka osaa paik­ka­tie­don, tieto­jär­jes­tel­mät ja niihin liit­ty­vän konsul­toin­nin. Into­hi­momme on paik­ka­tieto ja erityi­sesti sen hyödyn­tä­mi­nen liike­toi­min­nan ja palve­lui­den kehit­tä­mi­sessä.
Tieto­jär­jes­tel­mät ja palve­lut raken­namme kette­rästi tiiviissä yhteis­työssä kans­sanne. Olemme hyviä tieto­jär­jes­tel­män raken­ta­mi­sen kaikissa vaiheissa esisel­vi­tyk­sistä käyt­töön­ot­toon ja jatku­vaan palve­luun.
Ota yhteyttä, kun tarvit­set paik­ka­tieto-osaa­mista. Autamme mielel­lämme.

Palve­lumme

Twitter

Face­book

Tunnel­mia Yritys­sa­lon järjes­tä­män IoT-tapah­tu­man panee­li­kes­kus­te­lusta: eväät ICT-tekno­lo­gian ja valmis­ta­van teol­li­suu­den yhteis­työlle Salossa See MoreSee Less

View on Face­book
Olemme teitä LIKI: luotet­tava, inno­va­tii­vi­nen, ketterä ja iloinen.
Dimenteq_luotettavakumppani_100px_60px
Dimenteq_FLIC_100px_60px
Dimenteq_kapak_100px_60px
Dimenteq_itewiki_60px_100px