Saisiko olla paik­ka­tie­to­pal­ve­luita?

Dimenteq auttaa — kehi­tämme yhdessä liike­toi­min­taasi paik­ka­tiedon avulla.

Ketterä paik­ka­tiedon ammat­ti­lainen

Dimenteq Oy on tieto­tek­niikan palve­lu­yritys, joka osaa paik­ka­tiedon, tieto­jär­jes­telmät ja niihin liit­tyvän konsul­toinnin. Into­hi­momme on paik­ka­tieto ja erityi­sesti sen hyödyn­tä­minen liike­toi­minnan ja palve­luiden kehit­tä­mi­sessä.
Tieto­jär­jes­telmät ja palvelut raken­namme kette­rästi tiiviissä yhteis­työssä kans­sanne. Olemme hyviä tieto­jär­jes­telmän raken­ta­misen kaikissa vaiheissa esisel­vi­tyk­sistä käyt­töön­ot­toon ja jatku­vaan palve­luun.
Ota yhteyttä, kun tarvitset paik­ka­tieto-osaa­mista. Autamme mielel­lämme.

Palve­lumme

Tapah­tumat

5. loka­kuuta 2016

Harava-käyt­tä­jä­päivä — save the date: lisä­tiedot piak­koin!

 

8.-9. marras­kuuta 2016

Paik­ka­tie­to­mark­kinat
Messu­keskus, Kokous­tamo, Helsinki 

Twitter

Face­book

Uusimme sivus­tomme — tutustu! www.dimenteq.fi/ See MoreSee Less

View on Face­book

Dimenteq ja Kauka­met­sä­läiset ry alle­kir­joit­tivat viime viikon­lopun Lappee-Juko­lassa sopi­muksen kart­ta­poh­jaisen Dimtent-varaus­pal­velun tuot­ta­mi­sesta Jukolan viestin järjes­tä­jä­or­ga­ni­saa­tioiden käyt­töön 2017–2019. www.dimenteq.fi/ajankohtaista/2409.aspx See MoreSee Less

View on Face­book

Dimenteq osal­listuu ensi maanan­taina 13.6.2016 Varsi­nais-Suomen ympä­ris­tö­osaa­misen yhdis­tyksen ilta­päi­vä­kah­veille. Terve­tuloa kuule­maan asiaa avoi­mesta datasta!

Ilta­päi­vä­kahvit
See MoreSee Less

Ilta­päi­vä­kahvit

kesäkuu 13, 2016, 2:00pm — kesäkuu 13, 2016, 4:00pm

Varsi­nais-Suomen ympä­ris­tö­osaa­misen yhdis­tyksen Ilta­päi­vä­kah­vi­ti­lai­suus maanan­taina 13.6.2016 klo 14.00–16.00 Kokous­huone Aura Varsi­nais-Suomen Liitto, Rata­pi­han­katu 36, 20100 Turku Ohjel­massa:…

View on Face­book
Olemme teitä LIKI: luotet­tava, inno­va­tii­vinen, ketterä ja iloinen.
Dimenteq_luotettavakumppani_100px_60px
Dimenteq_FLIC_100px_60px
Dimenteq_codefromfinland_100px_60px
Dimenteq_kapak_100px_60px
Dimenteq_itewiki_60px_100px