Palvelut

Paik­ka­tie­to­pal­ve­luita

Paik­ka­tieto luo uusia ulot­tu­vuuksia palve­luiden ja liike­toi­minnan kehit­tä­mi­seen: sijain­ti­tie­toon voi liittää lukuisia ominai­suus­tie­toja, jotka mahdol­lis­tavat paik­ka­tie­toon pohjau­tuvan päätök­sen­teon, toimin­tojen tehos­ta­misen ja inno­vaa­tiot. Erityi­sesti digi­ta­li­saa­tion myötä paik­ka­tie­to­jär­jes­telmät ovat saaneet entistä suuremman roolin: dataa on paljon, mutta visua­li­sointi kartalla auttaa saamaan suures­takin data­va­ran­nosta enemmän irti.

Dimenteq tuottaa help­po­käyt­töisiä ja ihmis­lä­heisiä kart­ta­poh­jaisia ratkai­suja, jotka tuovat paik­ka­tiedon näppä­rästi osaksi liike­toi­min­taasi. Toimimme tiiviissä yhteis­työssä asiak­kai­demme kanssa ja pereh­dymme projek­teihin antau­muk­sella ja asian­tun­te­muk­sella: asiak­kaiden tarpeiden syväl­linen ymmär­tä­minen on keskeinen osa toimin­taamme.

Räätä­löidyt ohjel­mis­to­rat­kaisut

Tarvit­setko ainut­laa­tuisen tieto­jär­jes­telmän? Me teemme sinulle tarpei­tasi vastaavan ohjel­mis­to­rat­kaisun kette­rästi ammat­ti­tai­dolla!

Asian­tun­ti­joil­lamme on vankka osaa­minen ja laaja kokemus tieto­jär­jes­tel­mien kehit­tä­mi­sestä eri sovel­lus­ke­hi­tys­tek­no­lo­gioilla työasema-, palvelin- ja mobii­liym­pä­ris­töissä. Olemme tuot­ta­neet lukuisia räätä­löi­tyjä ratkai­suja eri toimia­loille (mm. energia-, liikenne- ja luon­non­vara-ala) ja inno­va­tii­vi­sena toimi­jana uskal­lamme ehdottaa poik­keuk­sel­li­siakin ratkai­suja ja toteu­tus­ta­poja. Olemme tekno­lo­gia­riip­pu­mat­tomia ja toimimme lähei­sessä yhteis­työssä asiak­kai­demme kanssa.

Tieto­jär­jes­tel­mä­toi­mi­tuk­semme kattavat kaikki vaiheet esisel­vi­tyk­sistä määrit­telyn ja suun­nit­telun kautta järjes­tel­mien toteut­ta­mi­seen, käyt­töön­ot­toon ja yllä­pi­toon.

 

 

Hyödyn­tä­miämme paik­ka­tie­to­tek­no­lo­gioita:

• Auto­desk
• ESRI
• MapInfo
• MapPoint
• MicroS­ta­tion
• Open Source:
 — GeoServer
 — MapServer
 — Open­Layers
 — PostGIS 

Paik­ka­tie­to­kon­sul­tointi

Olemme paik­ka­tiedon asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saatio ja tarjoamme tieto­jär­jes­tel­mien ohella paik­ka­tiedon asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita. Toteu­tamme paik­ka­tie­toa­na­lyy­seja ja paik­ka­tie­to­poh­jaisia selvi­tyksiä ja tarjon­tamme kattaa myös paik­ka­tie­to­kou­lu­tukset. 

Kunnille ja kaupun­geille olemme toteut­ta­neet paik­ka­tie­toa­na­lyy­seja mm. koti­hoidon toimia­lueiden suun­nit­telun tueksi, ateria­kul­je­tusten opti­moi­mi­seksi ja kaupungin eri kulje­tusten (esim. koulu-, vanhus- ja vammais­kul­je­tusten) tehok­kaaksi yhdis­te­le­mi­seksi. Jake­lu­yh­tiöille teke­mämme paik­ka­tie­toa­na­lyysit ovat koos­tu­neet mm. jakelu- ja kulje­tus­reit­tien opti­moin­nista, jake­luo­soit­teiden hallin­nasta ja opti­maa­listen yhteis­ja­ke­lu­pis­teiden sijain­tien määrit­te­lystä. Muita esimerk­kejä paik­ka­tie­to­asian­tun­te­muk­ses­tamme ovat minis­te­riöiden ympä­ris­töön ja asumi­seen liit­tyvät selvi­tykset, jäte­huol­to­yh­tiön reit­tiop­ti­mointi, yritysten ja kuntien paik­ka­tie­to­stra­te­giat, paik­ka­tie­to­hank­keiden esisel­vi­tykset ja tieto­jär­jes­tel­mä­tar­peiden vaati­mus­mää­rit­telyt.

Paik­ka­tie­to­kon­sul­toin­timme on tuonut asiak­kail­lemme merkit­täviä työaika- ja kustan­nus­sääs­töjä sekä auttanut tuot­ta­maan parempaa asia­kas­pal­velua eri toimin­noissa. 

Kysy lisää osaa­mi­ses­tamme! Autamme mielel­lämme kaikissa paik­ka­tie­toon liit­ty­vissä hank­keissa.

Kart­ta­poh­jainen kyse­ly­pal­velu Harava

Harava mahdol­listaa jouk­kois­ta­misen ja osal­lis­tavan suun­nit­telun kartalla. Mikset kysyisi muilta?

YK:n Good Prac­tices –mainin­nankin keväällä 2015 saanut kart­ta­poh­jainen kyse­ly­pal­velu Harava on fiksu tapa kerätä tietoa ympä­ril­täsi. Harava yhdistää paik­ka­tiedon ja kyse­ly­tu­lokset antaen moni­puo­lisen näke­myksen tutki­muk­seesi tai suun­nit­te­lu­koh­tee­seesi. 

Harava on näppärä työvä­line kunnille ja kaupun­geille, konsul­toin­tiy­ri­tyk­sille, yliopis­toille ja monille muille niin yksi­tyi­sille kuin julki­sille orga­ni­saa­tioille, jotka suun­nit­te­levat elinym­pä­ris­töämme ja kehit­tävät yhteis­kunnan palve­luita.

Lisä­tiedot Harava-palvelun viral­li­selta koti­si­vulta:

INSPIRE-kart­ta­pal­velu

Ramboll on tarjonnut helmi­kuusta 2016 alkaen uuden­laisen kart­ta­pal­velun, joka toimii nopeana ja kustan­nus­te­hok­kaana alus­ta­rat­kai­suna erityi­sesti INSPIRE-direk­tiivin aset­ta­mien velvoit­teiden hoita­mi­sessa. Kart­ta­pal­velun tekni­sestä toteu­tuk­sesta vastaa Dimenteq.

Kart­ta­pal­velu soveltuu erin­omai­sesti orga­ni­saa­tioille, joilla on tarve jakaa aineis­toja: palvelu hyödyntää raja­pin­ta­pal­ve­luita omista ja kolmannen osapuolen aineis­toista. Lisäksi kart­ta­pal­velu toimii yhtei­sistä sekä asia­kas­koh­tai­sista upotuk­sista ja toimin­nal­li­suuksia on mahdol­lista laajentaa vastaa­maan erilaisia tarpeita.

Palvelua käyt­tä­vien kuntien ja kaupun­kien kartat ovat nähtä­villä täällä. Tutustu!

Haluatko lisä­tie­toja palve­lusta? Ota meihin yhteyttä!

Ramboll ja Dimenteq täyden­tävät tässä hyvin toisiaan tarjoa­malla palvelun yhden luukun peri­aat­teella erit­täin kustan­nus­te­hok­kaasti.”

- Markus Hytönen, kaavoi­tusin­si­nööri, Ramboll 

Pihatie — sujuvaa tont­ti­mark­ki­nointia

Pihatie on inno­va­tii­vinen selain­poh­jainen palvelu kunnille ja kaupun­geille, joka esit­telee tarjolla olevat tontit asia­kas­läh­töi­sesti. Palvelu mahdol­listaa sujuvan tont­ti­ver­tailun ja sijoit­tu­misen uuteen koti­kun­taan.

Palvelua suosi­tel­laan eritoten pienille kunnille, joille järjes­telmä on kevyt käyttää: Pihatie on kustan­nus­te­hokas apuvä­line tont­ti­mark­ki­noin­nissa ja mahdol­listaa merkin­töjen teke­misen suju­vasti myös diaa­riin.

Tutustu Piha­tiehen ja nosta tont­ti­myyn­tisi uudelle tasolle!

Käyt­tö­liit­tymä

Piha­tien julki­sessa käyt­tö­liit­ty­mässä kunnan tonteista kiin­nos­tu­neet voivat hakea tont­teja, jotka vastaavat heidän tarpei­taan ja toivei­taan. Palvelu kattaa niin asuin- kuin yritys­tontit ja sisältää seuraavat toiminnot:

  • Vapaiden tont­tien haku eri kritee­rien mukaan (esim. hinta, pinta-ala, kaupun­ginosa)
  • Lähi­pal­ve­luiden esit­tely
  • Tont­ti­kortti katta­villa tiedoilla
  • Mahdol­li­suus varata tontti suoraan netissä
  • Yhte­näinen graa­finen ilme orga­ni­saa­tiosi sivuston kanssa

Yllä­pito

Palvelun yllä­pi­to­käyt­tö­lit­ty­mässä voi näppä­rästi hallin­noida vapaita tont­teja ja niihin liit­tyviä tietoja. Yllä­pito koostuu seuraa­vista toimin­noista:

  • Tont­tien ja palve­luiden lisää­minen ja yllä­pito
  • Tont­ti­va­rannon rapor­tointi: vapaat, myydyt, vuokratut
  • Tietojen haku, listaukset ja järjes­tely
  • Yhteis­ha­ku­tontit

Piha­tien käyt­tä­jäe­si­merk­kejä: