Palve­lut

Paik­ka­tie­to­pal­ve­luita

Paik­ka­tieto luo uusia ulot­tu­vuuk­sia palve­lui­den ja liike­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen: sijain­ti­tie­toon voi liittää lukui­sia ominai­suus­tie­toja, jotka mahdol­lis­ta­vat paik­ka­tie­toon pohjau­tu­van päätök­sen­teon, toimin­to­jen tehos­ta­mi­sen ja inno­vaa­tiot. Erityi­sesti digi­ta­li­saa­tion myötä paik­ka­tie­to­jär­jes­tel­mät ovat saaneet entistä suurem­man roolin: dataa on paljon, mutta visua­li­sointi kartalla auttaa saamaan suures­ta­kin data­va­ran­nosta enemmän irti.

Dimen­teq tuottaa help­po­käyt­töi­siä ja ihmis­lä­hei­siä kart­ta­poh­jai­sia ratkai­suja, jotka tuovat paik­ka­tie­don näppä­rästi osaksi liike­toi­min­taasi. Toimimme tiiviissä yhteis­työssä asiak­kai­demme kanssa ja pereh­dymme projek­tei­hin antau­muk­sella ja asian­tun­te­muk­sella: asiak­kai­den tarpei­den syväl­li­nen ymmär­tä­mi­nen on keskei­nen osa toimin­taamme.

Räätä­löi­dyt ohjel­mis­to­rat­kai­sut

Tarvit­setko ainut­laa­tui­sen tieto­jär­jes­tel­män? Me teemme sinulle tarpei­tasi vastaa­van ohjel­mis­to­rat­kai­sun kette­rästi ammat­ti­tai­dolla!

Asian­tun­ti­joil­lamme on vankka osaa­mi­nen ja laaja kokemus tieto­jär­jes­tel­mien kehit­tä­mi­sestä eri sovel­lus­ke­hi­tys­tek­no­lo­gioilla työasema-, palve­lin- ja mobii­liym­pä­ris­töissä. Olemme tuot­ta­neet lukui­sia räätä­löi­tyjä ratkai­suja eri toimia­loille (mm. energia-, liikenne- ja luon­non­vara-ala) ja inno­va­tii­vi­sena toimi­jana uskal­lamme ehdot­taa poik­keuk­sel­li­sia­kin ratkai­suja ja toteu­tus­ta­poja. Olemme tekno­lo­gia­riip­pu­mat­to­mia ja toimimme lähei­sessä yhteis­työssä asiak­kai­demme kanssa.

Tieto­jär­jes­tel­mä­toi­mi­tuk­semme katta­vat kaikki vaiheet esisel­vi­tyk­sistä määrit­te­lyn ja suun­nit­te­lun kautta järjes­tel­mien toteut­ta­mi­seen, käyt­töön­ot­toon ja yllä­pi­toon.

 

 

Hyödyn­tä­miämme paik­ka­tie­to­tek­no­lo­gioita:

• Auto­desk
• ESRI
• MapInfo
• MapPoint
• MicroS­ta­tion
• Open Source:
 — GeoSer­ver
 — MapSer­ver
 — Open­Layers
 — PostGIS 

Paik­ka­tie­to­kon­sul­tointi

Olemme paik­ka­tie­don asian­tun­ti­jaor­ga­ni­saa­tio ja tarjoamme tieto­jär­jes­tel­mien ohella paik­ka­tie­don asian­tun­ti­ja­pal­ve­luita. Toteu­tamme paik­ka­tie­toa­na­lyy­seja ja paik­ka­tie­to­poh­jai­sia selvi­tyk­siä ja tarjon­tamme kattaa myös paik­ka­tie­to­kou­lu­tuk­set. 

Kunnille ja kaupun­geille olemme toteut­ta­neet paik­ka­tie­toa­na­lyy­seja mm. koti­hoi­don toimia­luei­den suun­nit­te­lun tueksi, ateria­kul­je­tus­ten opti­moi­mi­seksi ja kaupun­gin eri kulje­tus­ten (esim. koulu-, vanhus- ja vammais­kul­je­tus­ten) tehok­kaaksi yhdis­te­le­mi­seksi. Jake­lu­yh­tiöille teke­mämme paik­ka­tie­toa­na­lyy­sit ovat koos­tu­neet mm. jakelu- ja kulje­tus­reit­tien opti­moin­nista, jake­luo­soit­tei­den hallin­nasta ja opti­maa­lis­ten yhteis­ja­ke­lu­pis­tei­den sijain­tien määrit­te­lystä. Muita esimerk­kejä paik­ka­tie­to­asian­tun­te­muk­ses­tamme ovat minis­te­riöi­den ympä­ris­töön ja asumi­seen liit­ty­vät selvi­tyk­set, jäte­huol­to­yh­tiön reit­tiop­ti­mointi, yritys­ten ja kuntien paik­ka­tie­to­stra­te­giat, paik­ka­tie­to­hank­kei­den esisel­vi­tyk­set ja tieto­jär­jes­tel­mä­tar­pei­den vaati­mus­mää­rit­te­lyt.

Paik­ka­tie­to­kon­sul­toin­timme on tuonut asiak­kail­lemme merkit­tä­viä työaika- ja kustan­nus­sääs­töjä sekä autta­nut tuot­ta­maan parem­paa asia­kas­pal­ve­lua eri toimin­noissa. 

Kysy lisää osaa­mi­ses­tamme! Autamme mielel­lämme kaikissa paik­ka­tie­toon liit­ty­vissä hank­keissa.

Kart­ta­poh­jai­nen kyse­ly­pal­velu Harava

Harava mahdol­lis­taa jouk­kois­ta­mi­sen ja osal­lis­ta­van suun­nit­te­lun kartalla. Mikset kysyisi muilta?

YK:n Good Prac­tices –mainin­nan­kin keväällä 2015 saanut kart­ta­poh­jai­nen kyse­ly­pal­velu Harava on fiksu tapa kerätä tietoa ympä­ril­täsi. Harava yhdis­tää paik­ka­tie­don ja kyse­ly­tu­lok­set antaen moni­puo­li­sen näke­myk­sen tutki­muk­seesi tai suun­nit­te­lu­koh­tee­seesi. 

Harava on näppärä työvä­line kunnille ja kaupun­geille, konsul­toin­tiy­ri­tyk­sille, yliopis­toille ja monille muille niin yksi­tyi­sille kuin julki­sille orga­ni­saa­tioille, jotka suun­nit­te­le­vat elinym­pä­ris­töämme ja kehit­tä­vät yhteis­kun­nan palve­luita.

Lisä­tie­dot Harava-palve­lun viral­li­selta koti­si­vulta:

INSPIRE-kart­ta­pal­velu

Ramboll on tarjon­nut helmi­kuusta 2016 alkaen uuden­lai­sen kart­ta­pal­ve­lun, joka toimii nopeana ja kustan­nus­te­hok­kaana alus­ta­rat­kai­suna erityi­sesti INSPIRE-direk­tii­vin aset­ta­mien velvoit­tei­den hoita­mi­sessa. Kart­ta­pal­ve­lun tekni­sestä toteu­tuk­sesta vastaa Dimen­teq.

Kart­ta­pal­velu sovel­tuu erin­omai­sesti orga­ni­saa­tioille, joilla on tarve jakaa aineis­toja: palvelu hyödyn­tää raja­pin­ta­pal­ve­luita omista ja kolman­nen osapuo­len aineis­toista. Lisäksi kart­ta­pal­velu toimii yhtei­sistä sekä asia­kas­koh­tai­sista upotuk­sista ja toimin­nal­li­suuk­sia on mahdol­lista laajen­taa vastaa­maan erilai­sia tarpeita.

Palve­lua käyt­tä­vien kuntien ja kaupun­kien kartat ovat nähtä­villä täällä. Tutustu!

Haluatko lisä­tie­toja palve­lusta? Ota meihin yhteyttä!

Ramboll ja Dimen­teq täyden­tä­vät tässä hyvin toisi­aan tarjoa­malla palve­lun yhden luukun peri­aat­teella erit­täin kustan­nus­te­hok­kaasti.”

- Markus Hytönen, kaavoi­tusin­si­nööri, Ramboll 

Pihatie — sujuvaa tont­ti­mark­ki­noin­tia

Pihatie on inno­va­tii­vi­nen selain­poh­jai­nen palvelu kunnille ja kaupun­geille, joka esit­te­lee tarjolla olevat tontit asia­kas­läh­töi­sesti. Palvelu mahdol­lis­taa sujuvan tont­ti­ver­tai­lun ja sijoit­tu­mi­sen uuteen koti­kun­taan.

Palve­lua suosi­tel­laan erito­ten pienille kunnille, joille järjes­telmä on kevyt käyttää: Pihatie on kustan­nus­te­ho­kas apuvä­line tont­ti­mark­ki­noin­nissa ja mahdol­lis­taa merkin­tö­jen teke­mi­sen suju­vasti myös diaa­riin.

Tutustu Piha­tie­hen ja nosta tont­ti­myyn­tisi uudelle tasolle!

Käyt­tö­liit­tymä

Piha­tien julki­sessa käyt­tö­liit­ty­mässä kunnan tonteista kiin­nos­tu­neet voivat hakea tont­teja, jotka vastaa­vat heidän tarpei­taan ja toivei­taan. Palvelu kattaa niin asuin- kuin yritys­ton­tit ja sisäl­tää seuraa­vat toimin­not:

  • Vapai­den tont­tien haku eri kritee­rien mukaan (esim. hinta, pinta-ala, kaupun­gin­osa)
  • Lähi­pal­ve­lui­den esit­tely
  • Tont­ti­kortti katta­villa tiedoilla
  • Mahdol­li­suus varata tontti suoraan netissä
  • Yhte­näi­nen graa­fi­nen ilme orga­ni­saa­tiosi sivus­ton kanssa

Yllä­pito

Palve­lun yllä­pi­to­käyt­tö­lit­ty­mässä voi näppä­rästi hallin­noida vapaita tont­teja ja niihin liit­ty­viä tietoja. Yllä­pito koostuu seuraa­vista toimin­noista:

  • Tont­tien ja palve­lui­den lisää­mi­nen ja yllä­pito
  • Tont­ti­va­ran­non rapor­tointi: vapaat, myydyt, vuokra­tut
  • Tieto­jen haku, listauk­set ja järjes­tely
  • Yhteis­ha­ku­ton­tit

Piha­tien käyt­tä­jäe­si­merk­kejä: